Aptarti Valstybei ir Katalikų Bažnyčiai aktualūs klausimai

Data

2019 01 10

Įvertinimas
1
LRVK_20190110_0034.jpg

Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis kartu su Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininku, Vilniaus arkivyskupu metropolitu Gintaru Grušu pirmininkavo Dvišalės mišrios komisijos tarptautinių sutarčių su Šventuoju Sostu nuostatoms vykdyti posėdžiui.
Posėdžio pradžioje premjeras padėkojo Katalikų Bažnyčios hierarchams už valstybei ir jos žmonėms ypatingai reikšmingą Šventojo Tėvo Pranciškaus vizitą, puikų jo organizavimą ir sklandų valdžios institucijų bei Bažnyčios bendradarbiavimą visose srityse.  
Visų pirma nutarta, kad Švietimo, mokslo ir sporto, Socialinės apsaugos ir darbo, Teisingumo bei Finansų ministerijos, bendradarbiaudamos su Lietuvos Vyskupų Konferencija, atnaujins dvišalių darbo grupių veiklą, o jų sudėtis patvirtins ministrų įsakymais.  
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, bendradarbiaudama su Lietuvos Vyskupų Konferencija, parengs abipusiai priimtiną nevyriausybinių organizacijų statuso religinėms bendruomenėms ir bendrijoms apibrėžimą, kuris bus įteisintas keičiant Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą.  Tai užtikrins tolesnį glaudų Valstybės ir Bažnyčios bendradarbiavimą socialinėje ir karitatyvinėje srityse.
Pritarta, kad Vidaus tarnybos statutas būtų papildytas nuostata, kuri sudarytų galimybę centrinėms statutinių vidaus reikalų, kalėjimų, muitinės, sienos apsaugos sistemos įstaigoms sudaryti susitarimus su tradicinėmis religinėmis bendruomenėmis ar bendrijomis. Jų pagrindu būtų vykdoma tikinčiųjų sielovada ir teikiamos su ja susijusios paslaugos, nustatomas kapelionų teisinis statusas.
Pripažinta, jog atliekant 2021 metų gyventojų ir būstų visuotinį surašymą, būtina fiksuoti  informaciją, kuri objektyviai atspindėtų Lietuvos gyventojų religinę tapatybę ir konfesinę priklausomybę. Ketinama šių objektyvių duomenų surinkimo klausimą aptarti dvišalėje Finansų ministerijos ir Lietuvos Vyskupų Konferencijos darbo grupėje ir surasti priimtiną sprendimą.
Pabrėžta, kad nevalstybinėms katalikiškoms mokykloms  turi būti sudarytos tokios pačios sąlygos gauti paslaugas ir dotacijas, kaip ir valstybinėms. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija sieks paskatinti savivaldybes aktyviau bendradarbiauti su  katalikiškomis mokyklomis. Visų pirma kalbama  apie katalikiškų mokyklų dalyvavimą renginiuose, konkursuose ir olimpiadose, savivaldybės taip pat bus paskatintos dalintis gerosios bendradarbiavimo praktikos pavyzdžiais.

Kadangi Vilniaus Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, vadinamoji Aušros Vartų Koplyčia su joje esančiu Dievo Motinos paveikslu yra vienas svarbiausių religijos, istorijos ir kultūros paminklų Lietuvoje, sutarta, kad informacija apie jos restauravimą bus teikiama ir pristatoma Dvišalei mišriai komisijai tarptautinių sutarčių su Šventuoju Sostu nuostatoms vykdyti. Taip pat Vilniaus arkivyskupijos kurija apie tvarkybos darbų projekto įgyvendinimą reguliariai informuos Vyriausybės kanceliariją, URM ir kitas Lietuvos valstybės institucijas.